Znak města Traplice
Dnes je čtvrtek 15.11.2018 svátek má Leopold. Mapa webu

Základní údaje

Vážení spoluobčané,od pondělí 5.11.2018 začne v naší obci ordinovat nová praktická lékařka.V této souvislosti byla zrekonstruována ordinace a…

více informací
Správce kuželny Obrázek novinky 29.10.2018

Obecní úřad Traplice hledá správce kuželny. Odměna je 100,-- Kč/1 hodina. Nástup možný ihned, vhodné pro studenty nebo důchodce. Bližší informace na…

více informací

Vážení spoluobčané,srdečně vás zveme na ustavující zasedaní nově zvoleného Zastupitelstva obce Traplice.Pondělí 29. října 2018 od 18 hodin…

více informací

Dne 28. října 2018 v 18 hodin si položením věnce k památníku našich padlých spoluobčanů připomeneme výročí 100 let od vzniku samostatného…

více informací
Starší

Povinně zveřejňované informace dle Zák. 106/1999 Sb.

1. Oficiální název

Obec Traplice
687 04 Traplice 404

 • Status: obec
 • Kraj: Zlínský
 • Okres: Uherské Hradiště
 • Obec s rozšířenou působností: Uherské Hradiště
 • Pověřená obec: Uherské Hradiště
 • Katastrální území obce: 528 ha
 • Počet obyvatel k 1.1.2011: 1148 (553 mužů, 559 žen)
 • Zeměpisná šířka a délka: 49°7'50.447"N, 17°26'8.961"E
 • Nadmořská výška: 215 mnm


2. Důvod a způsob založení

Ze zákona 128/2000 Sb. o obcích:

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce Traplice.

Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

3. Organizační struktura

Organizační struktura Obecního úřadu Traplice.

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci OÚ.

Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu.

Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta.

Obecní úřad není členěn na odbory.

Obec Traplice je zřizovatelem příspěvkové organizace:

Základní škola a Mateřská škola Traplice, příspěvková organizace

4. Kontaktní spojení

Seznam kontaktů.

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Obec Traplice
687 04 Traplice 404

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Budova Obecního úřadu v Traplicích, Traplice č.p. 404

4.3. Úřední hodiny

Úřední hodiny Obecního úřadu Traplice

Pondělí  7.00-16.30
Středa7.00-16.30

4.4. Telefonní čísla

Telefonní čísla Obecního úřadu Traplice: 572 572 616, 572 572 626

4.5. Číslo faxu

Číslo faxu Obecního úřadu Traplice: 572 572 616

4.6. Adresa internetové stránky

Oficiální internetové stránky obce Traplice: http://www.traplice.cz

4.7. Elektronické adresy

4.8. ID datové schránky

dwebaz9

5. Bankovní spojení

1543064339/0800

6. IČO

00291439

7. DIČ

CZ00291439

8. Dokumenty

8.1. Seznam dokumentů

Místní program obnovy venkova

8.2. Rozpočet

Hospodaření obce

9. Žádost o informace

Způsob a místo získávání informací na Obecním úřadě v Traplicích

Název a adresa:

Obecní úřad Traplice
687 04 Traplice 404

Telefon: 572 572 616, 572 572 626

E-mail: starosta@traplice.cz

Informace se zveřejňují těmito způsoby:

 • na úřední desce obecního úřadu
 • prostřednictvím internetových stránek obce
 • prostřednictvím informačního kanálu kabelové televize
 • na informačních tabulích (v budově OÚ, vývěsní skříňka)

10. Příjem žádostí a dalších podání

 • Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně, písemně, prostřednictvím telekomunikačního zařízení.
 • Ústní žádosti, na které není vyžadována písemná odpověď, se neevidují. Ústní žádosti, na které je vyžadována písemná odpověď, evidují příslušní pracovníci, kterých se příslušná žádost týká.
 • Žadatelem pro účel zákona číslo 106/1999 Sb. je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.
 • Písemná žádost je doručena Obecnímu úřadu Traplice, kde je zaevidována. Žádost je podána dnem, když byla zaevidována.
 • Z podání musí být zřejmé:
  • kdo je činí – jméno, příjmení, adresa žadatele, nebo název a sídlo právnické osoby (je-li o informaci žádáno jejím jménem), podpis žadatele; u žádosti podané prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (např. elektronická adresa);
  • jaká informace je požadována;
  • kterému povinnému subjektu je určena (OÚ Traplice).
 • Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a obecní úřad žádost odloží.
 • V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost o 30 dnů, rozhodne zpracovatel o zamítnutí žádosti.
 • V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti obecního úřadu, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 3 dnů žadateli.

Lhůty při vyřizování žádostí o informace:

 • Poskytnutí informací – do 15 dnů od přijetí nebo upřesnění žádosti
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informací – až o 10 dnů
 • Rozhodnutí o odepření informací – ve lhůtě pro poskytnutí informací
 • Odkázání žadatele na zveřejněnou informaci – do 7 dnů od přijetí žádosti
 • Sdělení o odložení žádosti – do 3 dnů od přijetí žádosti
 • Výzva k upřesnění žádosti – do 7 dnů od podání žádosti
 • Lhůta k upřesnění žádosti (pro žadatele) – do 30 dnů od výzvy
 • Lhůta pro podání odvolání – do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí
 • Lhůta pro vyřízení odvolání – do 15 dnů od předložení odvolání odv. orgánu

Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní.

Závažnými důvody jsou:

 • vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
 • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
 • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

11. Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 • Rozhodnutí o informaci se doručuje do vlastních rukou žadatele.
 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti nebo od doručení rozhodnutí.
 • Odvolání se podává pouze písemnou formou a adresuje se na obecní úřad. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, v čem je spatřováno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele.
 • V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb. obecní úřad neposkytuje informace, u nichž to stanoví zákon, tj. v případě ochrany utajovaných skutečností (§ 7), ochrany osobnosti a soukromí (§ 8), ochrany obchodního tajemství (§ 9), ochrany důvěrnosti majetkových poměrů (§ 10) a dále v případě dalších omezení práva na informace (§ 11). V souladu s tímto ustanovením (§ 11) obecní úřad stanovil, že neposkytuje informace, které se vztahují výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu a dále v případě, že jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí úřadu do doby, když se příprava ukončí rozhodnutím.
 • Informace se neposkytují elektronickou poštou.

12. Formuláře

 

 • Elektronická podatelna
 • Napište nám
 • Odběr novinek

13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací

Návody na řešení životních situací jsou popsány na www stránkách Ministerstva vnitra ČR (http://www.mvcr.cz).

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších právních předpisů, podle kterých Obec Traplice jedná a rozhoduje.

Všechny uvedené právní předpisy byly publikovány ve Sbírce zákonů ČR.

14.2. Vydané právní předpisy

Neuvedeno
(Přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti povinného subjektu.)

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Neuvedeno

15.1. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

Neuvedeno
(Usnesení o výši úhrad vydaná podle §16a odst.7 zákona v případě odvolání nebo stížnosti.)

16. Výroční zpráva minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informaci

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

Napište nám

Napište nám

Odběr novinek