Kaple

Kaple Panny Marie Růžencové

Postavit kapli v naší obci se pokoušelo několik generací před námi. Důvody, proč se to nepodařilo byly různé, zajištění dostatku financí, výběr a zajištění stavebního pozemku, vzájemná ochota dohodnout se na problémech kolem stavby. V pozdějších letech pak nastaly politické důvody.

Myšlenka postavit kapli v Traplicích začala sílit po roce 1989, zvláště pak po příchodu sourozenců Honkových na faru v Jalubí v roce 2000. V té době byly slouženy mše svaté v provizorních prostorech na obecním úřadě v Traplicích. Mše byly zavedeny v devadesátých letech za p. faráře Miroslava Daniela. Dosavadní prostory na obecním úřadě pro mše svaté začaly být nedůstojné a nevhodné. Začalo se vážně uvažovat o stavbě kaple, hledalo se kdo bude investorem stavby, nabízely se různé možnosti, po delších úvahách a přemýšlení se nám zdálo být nejlepší založit občanské sdružení.

Byla vypracovaná žádost na Ministerstvo vnitra i se všemi patřičnými přílohami a doklady. Registrace byla ministerstvem povolena 11.3.2002. Následně pak byla svolána členská schůze občanského sdružení dne 9.4.2002. Na této schůzi bylo přítomno 31 členů. Bylo nutno zvolit výbor sdružení, aby se mohlo pokračovat na zajišťování dalších úkolů, konala se i ustavující schůze občanského sdružení. Do výboru byli zvoleni následující členové: předseda - Novotný František, místopředsedové Bičánek Stanislav, Kolařík Jiří, jednatel - Bičan Josef. Členové výboru: Borusík Oldřich, Hrňa Josef, Tomaštík František, Neoral Václav, Chrástek Pavel, ing. Přílučík Pavel, Mrkvicová Marie, Trávníčková Anna a Pitnerová Věra.

V roce 2003 proběhlo jednání o odkoupení domu rodiny Salátových, dům byl odkoupen občanským sdružením za odhadní cenu 361.940,- Kč. Odhad provedl ing. Miroslav Směšný. Na odkoupení domu nám poskytl půjčku p. farář Josef Honka.

V dalším období začalo složité vyřizování podkladů pro stavbu kaple. Bylo nutno oslovit několik projektantů k vypracování návrhů a studií pro stavbu kaple. Pět vybraných návrhů bylo odesláno na arcibiskupství v Olomouci k posouzení v sakrální liturgické komisi. Po prohlídce komisí byl nám doporučen návrh ing. arch. Petra Vajčnera z Hodonína. Tento projektant byl osloven občanským sdružením k pokračování na projektu pro územní řízení a následně pak na stavebním povolení. Po dlouhém a složitém jednání se nám podařilo vyřídit stavební povolení u Městského úřadu v Uherském Hradišti dne 31.5.2006. Církevní stavební povolení na arcibiskupství v Olomouci nám bylo vydáno 2.6.2006.

 V měsíci červnu 2006 byly zahájeny zemní a výkopové práce. Na stavbě postupně začala pracovat dobrovolně se tvořící pracovní skupina ve složení Novotný František, Bičánek Stanislav, Borusík Oldřich, Neoral Václav, Tomaštík František a další pracovníci dle potřeby. Ještě do konce roku 2006 se nám podařilo hrubou stavbu , včetně střešního pláště., dokončit. Na stavbě pracovaly firmy CB Kunovice, montáž nosné konstrukce z lepeného dřeva, vedoucí ing. Sochorec Miroslav, Gretes Kudlovice, montáž střešního pláště vedoucí Grebeníček Jan. Tato firma prováděla také veškeré práce tesařské, klempířské a pokrývačské. Pokračovalo se na vyzdívce obvodových stěn, kněžiště, sociálního zařízení, dokončily se odpady. Na stavbě pracovali Hrňa Josef, Kubina Zdeněk, Brázdil Zdeněk, Novák Václav, Ondruch Petr, Kubina Tomáš, Bičan Josef, Petrželka Jiří, ing. Přílučík Pavel, Hanák Ladislav, Zich Ladislav, Zich Oldřich, Vávra Zdeněk,Vávra Jiří, Mikuláštík, Pelka Jaroslav, Bičan Petr, Dibd'ák Tomáš, Novotný Vlastimil. Z Jalubí na stavbě pracovali Mifka Petr, Grebeníček, Achilles František, Korvas Leoš, Novotný Břetislav, Fajkus Jan. Ze Sušic Huťka Radek, dále pak zedník z Kudlovic p. Zapletal a z Huštěnovic p. Neoral Ota.

Provedené práce v roce 2007

Obezdívka pod střešním pláštěm, vyzdění příček, tepelná izolace, přizdívka uvnitř stavby, elektroinstalace, ozvučení, instalace vody, topení, vnitřní omítky, vodorovná izolace, tepelná izolace, betonování potěrů, tepelná izolace štítové zdi, omítka Grebeníček Zdeněk, výpomoc zedníků z Kudlovic - Snopek, Janošek, Hruška (omítky a potěry.) Zhotovení eurooken včetně montáže provedla firma Vekra z Uherského Hradiště p. Dočkal.

Provedené práce v roce 2008

Montáž vchodových dveří provedla firma Vekra z Uherské Hradiště, montáž tepelné izolace a sádrokartonů firma Horák Milan, venkovní úpravy - schody, dlažba, okrajníky, kanalizace, chodník - provedla firma SVS Corect Bílovice, provedení fasády firma Stavebniny Kodrla Huštěnovice. Obklad pískovcem v zadní části kaple p. Zdeněk Františák Lidečko, malování horní stropní kaple, čištění a nátěr nosné konstrukce bratři Grebeníčkovi, provedení dlažby a obkladů v celé kapli p. Bitomský a p. Preclík. Zhotovení nosné konstrukce zvonu, přestěhování zvonu p. Máčalík, provedení instalace hromosvodu p. Buchtík, celkové práce na budování opěrné zdi kolem kaple, usazení a zapravení podokenních desek.

Provedené práce v roce 2009

Dodávka a montáž interiérových dveří. provedení dřevěného schodiště a zábradlí,dokončení dlažby kolem stavby, odkanalizování a dokončení opěrné zídky kolem stavby, dokončení elektroinstalace,montáž svítidel, montáž plynové přípojky, dokončení topení, kompletace vody a sociálního zařízení, ozvučení kaple, dodávka, montáž číselníku. Kompletní vybaveni interiéru, obětní stůl, ambón,vitráž obraz Panny Marie Růžencové, sedes, svatostánek, abak, lavice, varhany, křížová cesta, stolařské práce, vybavení nábytkem. malba, broušeni a nátěr předních pilířů..

Získávání finančních prostředků

Sbírky v obci chystali členové občanského sdružení, sbírky se konaly v letech 2004-2009. Sbírky prováděli - Mrkvicová Marie, Trávníčková Anna, Přílučíková Milada, Maňásková Marie, Novotná Františka, Neoralová Anna, Bičánek Stanislav, Neoral Václav, Tomaštík František, Novotný František, Tomaštíková Růžena, Chrástková Jiřina, ing. Přílučík Pavel, Novotný Vlastimil. Konání sbírek bylo povoleno Krajským úřadem ve Zlíně.  Provádění měsíčních sbírek v kostele v Jalubí bylo povoleno arcibiskupstvím v Olomouci. Sbírky se prováděly v letech 2006-2010.

Získané finanční prostředky na stavbu kaple

Sbírky v obci a kostele - 3.314.960.- Kč 
Obec Traplice - 1.200.000,- Kč
Dary dobrodinců, občanů z Traplic a okolních měst a obcí, dary nadací, podnikatelů, sponzorů a ostatní anonymní dary - 3.754.310,- Kč

Celkové náklady na stavbu kaple a část interiérů - 8.269.000.- Kč

Svěcení kaple 5. září 2009

Kapli Panny Marie Růžencové v Traplicích posvětil 5. září 2009 arcibiskup olomoucký mons. Jan Graubner. Tento slavný den bude zapsán do historie naší obce. Právě v tomto roce uplynulo od založení obce Traplice 781 let. Tento mimořádně slavný den si vyžádal velké přípravy. Bylo to jednak postavení kaple, návštěva olomouckého arcibiskuba a metropolity moravského mons. Jana Graubnera. Dále to byli významní hosté veřejného a politického života : poslanec parlamentu ČR - Ing. Ludvík Hovorka, senátor Jiří Stodůlka, hejtman zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák, p. Uher z MěÚ Uh. Hradiště, starostové okolních obcí, za církev uherskohradišťský děkan, za okolní farnosti Huštěnovice, Babice, Jankovice p. farář Zlámal, p. farář Zbygniew Sienkovski, za jalubskou farnost administrátor Mgr. Miroslav Suchomel, kaplan Jaroslav Sládek a Michal Šálek, dále pak bývalý kaplan Pavel Stuška a další kněží. Kromě toho se této slavnosti zúčastnilo hodně věřících z okolí, rodáků z Traplic, dobrodinců z blízka i dálky a štědrých sponzorů.

Poděkování

Občanské sdružení kaple Panny Marie Růžencové v Traplicích z celého srdce děkuje všem štědrým dárcům, dobrodincům, nadacím, obci Traplice, místostarostovi p. Kolaříkovi, sponzorům, farnosti jalubské, rodině Honkových, otci Pavlu Stuškovi, projektantům Ing. arch. Petru Vajčnerovi, Ing. Radku Prokešovi, stavebnímu dozoru Ing. Miroslavu Sochorcovi, všem firmám a podnikatelům, všem pracovníkům, kteří přiložili ruce k dílu a otevřeli svá srdce svou štědrostí a ochotou. Bez vás všech by se nám to nepodařilo v tak krátké době zbudovat. Zvláštní poděkování patří mons. Josefu Hrdličkovi, světícímu biskupovi za posvěcení základního kamene a arcibiskupovi olomouckému mons. Janu Graubnerovi za vysvěcení kaple a zavšechny dary. Nechť Pán Bůh a Panna Maria žehná všechny, kteří navštíví tuto kapli.

František Novotný, předseda sdružení