Informace dle zákona 106/ 1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle Zák. 106/1999 Sb.

1. Oficiální název

Obec Traplice
687 04 Traplice 404

 • Status: obec
 • Kraj: Zlínský
 • Okres: Uherské Hradiště
 • Obec s rozšířenou působností: Uherské Hradiště
 • Pověřená obec: Uherské Hradiště
 • Katastrální území obce: 528 ha
 • Počet obyvatel k 1.1.2019: 1163
 • Zeměpisná šířka a délka: 49°7'50.447"N, 17°26'8.961"E
 • Nadmořská výška: 215 mnm


2. Důvod a způsob založení

Ze zákona 128/2000 Sb. o obcích:

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce Traplice.

Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

3. Organizační struktura

Organizační struktura Obecního úřadu Traplice.

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci OÚ.

Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu.

Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta.

Obecní úřad není členěn na odbory.

Obec Traplice je zřizovatelem příspěvkové organizace:

Základní škola a Mateřská škola Traplice, příspěvková organizace

4. Kontaktní spojení

Seznam kontaktů.

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Obec Traplice
687 04 Traplice 404

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Budova Obecního úřadu v Traplicích, Traplice č.p. 404

4.3. Úřední hodiny

Úřední hodiny Obecního úřadu Traplice

Pondělí  7.00-16.30
Středa7.00-16.30

4.4. Telefonní čísla

Telefonní čísla Obecního úřadu Traplice: 572 572 616,
572 572 626

4.5. Číslo faxu

Číslo faxu Obecního úřadu Traplice: 572 572 616

4.6. Adresa internetové stránky

Oficiální internetové stránky obce Traplice: http://www.traplice.cz

4.7. Elektronické adresy

4.8. ID datové schránky

dwebaz9

5. Bankovní spojení

1543064339/0800

6. IČO

00291439

7. DIČ

CZ00291439

8. Dokumenty

8.1. Rozpočet

Hospodaření obce

9. Žádost o informace

Způsob a místo získávání informací na Obecním úřadě v Traplicích

Název a adresa:

Obecní úřad Traplice
687 04 Traplice 404

Telefon: 572 572 616, 572 572 626

E-mail: starosta@traplice.cz

Informace se zveřejňují těmito způsoby:

 • na úřední desce obecního úřadu
 • prostřednictvím internetových stránek obce
 • prostřednictvím informačního kanálu kabelové televize
 • na informačních tabulích (v budově OÚ, vývěsní skříňka)

10. Příjem žádostí a dalších podání

 • Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně, písemně, prostřednictvím telekomunikačního zařízení.
 • Ústní žádosti, na které není vyžadována písemná odpověď, se neevidují. Ústní žádosti, na které je vyžadována písemná odpověď, evidují příslušní pracovníci, kterých se příslušná žádost týká.
 • Žadatelem pro účel zákona číslo 106/1999 Sb. je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.
 • Písemná žádost je doručena Obecnímu úřadu Traplice, kde je zaevidována. Žádost je podána dnem, když byla zaevidována.
 • Z podání musí být zřejmé:
  • kdo je činí – jméno, příjmení, adresa žadatele, nebo název a sídlo právnické osoby (je-li o informaci žádáno jejím jménem), podpis žadatele; u žádosti podané prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (např. elektronická adresa);
  • jaká informace je požadována;
  • kterému povinnému subjektu je určena (OÚ Traplice).
 • Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a obecní úřad žádost odloží.
 • V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost o 30 dnů, rozhodne zpracovatel o zamítnutí žádosti.
 • V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti obecního úřadu, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 3 dnů žadateli.

Lhůty při vyřizování žádostí o informace:

 • Poskytnutí informací – do 15 dnů od přijetí nebo upřesnění žádosti
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informací – až o 10 dnů
 • Rozhodnutí o odepření informací – ve lhůtě pro poskytnutí informací
 • Odkázání žadatele na zveřejněnou informaci – do 7 dnů od přijetí žádosti
 • Sdělení o odložení žádosti – do 3 dnů od přijetí žádosti
 • Výzva k upřesnění žádosti – do 7 dnů od podání žádosti
 • Lhůta k upřesnění žádosti (pro žadatele) – do 30 dnů od výzvy
 • Lhůta pro podání odvolání – do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí
 • Lhůta pro vyřízení odvolání – do 15 dnů od předložení odvolání odv. orgánu

Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní.

Závažnými důvody jsou:

 • vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
 • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
 • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

11. Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 • Rozhodnutí o informaci se doručuje do vlastních rukou žadatele.
 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti nebo od doručení rozhodnutí.
 • Odvolání se podává pouze písemnou formou a adresuje se na obecní úřad. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, v čem je spatřováno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele.
 • V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb. obecní úřad neposkytuje informace, u nichž to stanoví zákon, tj. v případě ochrany utajovaných skutečností (§ 7), ochrany osobnosti a soukromí (§ 8), ochrany obchodního tajemství (§ 9), ochrany důvěrnosti majetkových poměrů (§ 10) a dále v případě dalších omezení práva na informace (§ 11). V souladu s tímto ustanovením (§ 11) obecní úřad stanovil, že neposkytuje informace, které se vztahují výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu a dále v případě, že jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí úřadu do doby, když se příprava ukončí rozhodnutím.
 • Informace se neposkytují elektronickou poštou.

12. Formuláře

 • Elektronická podatelna
 • Napište nám
 • Odběr novinek

13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací

Návody na řešení životních situací jsou popsány na www stránkách Ministerstva vnitra ČR (http://www.mvcr.cz).

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších právních předpisů, podle kterých Obec Traplice jedná a rozhoduje.

Všechny uvedené právní předpisy byly publikovány ve Sbírce zákonů ČR.

14.2. Vydané právní předpisy

Neuvedeno
(Přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti povinného subjektu.)

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Neuvedeno

15.1. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

Neuvedeno
(Usnesení o výši úhrad vydaná podle §16a odst.7 zákona v případě odvolání nebo stížnosti.)

16. Výroční zpráva minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informaci


Poskytnuté informace za rok 2018


Má vaše obec kastrační program pro kočky?
NE
Jakým způsobem řešíte situaci toulavých koček v obci?
SITUACE JE DOBRÁ, TAKŽE NIJAK
Uvažovali jste o vzniku kastračního programu ve vaší obci? Z jakých důvodů jste jej nerealizovali?
NE, NEVÍME O NĚM
Jakou roční částkou přispívá vaše obec na řešení situace bezprizorních psů a koček?
2000,-- KčPoskytnuté informace za rok 2019


Žádost ze dne 18.8.2019 pod č.j. 8811/2019.

Odpověď zaslána dne 26.8.2019 pod č.j. OUTR 0579/2019 - Vámi uvedený subjekt NEPODAL vůči naší obci nabídku ve smyslu veřejných zakázek.Poskytnuté informace za rok 2020Poskytnuté informace za rok 2021

Žádost ze dne 4.2.2021:

Využívám práva o svobodném přístupu k informací a chci se zeptat, zda má Vaše obec zřízen sociální fond pro zaměstnance a jaký je roční příspěvek do tohoto fondu?

Odpověď zaslána dne 5.2.2021:

Naše obec má zřízen sociální fond a v roce 2020 činil příspěvek do fondu 150 000,-- Kč.

Žádost ze dne 23.2.2021:
dle zákona č. 106/1999 Sb., žádádám o poskytnutí informací zda vaše obec vlastní pozemky, které jsou územním plánem určeny k individuálnímu bydlení, hromadnému bydlení, plochy pro podnikání/smíšené zóny. Dále žádám o informaci, zda vaše obec vlastní byty včetně bytů v rodinných domech.

Odpověď zaslána dne 24.2.2021:

Obec Traplice vlastní pozemky určené:
 • k individuálnímu bydlení – plocha cca 1500 m2
 • k hromadnému bydlení – plocha cca 3000 m2
 • k podnikání + smíšené zóny – plocha cca 5000 m2
Obec Traplice v současné době NEvlastní žádné byty.